Nghịch Thiên Khí Vận Hệ Thống

Main playlist with id Nghịch Thiên Khí Vận Hệ Thống does not exist!Main playlist with id Nghịch Thiên Khí Vận Hệ Thống does not exist! – Xuyên qua dị thế, tự mang Nghịch Thiên số mệnh hệ thống;
Cái gì? Ngươi cảnh giới cao hơn ta? Tiêu hao số mệnh trị trực tiếp thăng cấp, nghiền ép ngươi;
Cái gì? Ngươi võ kỹ mạnh hơn ta? Tiêu hao số mệnh trị võ kỹ viên mãn, xong ngược ngươi;

Cái gì? Ngươi tiền tài so với ta nhiều? Tiêu hao số mệnh trị hối đoái kim tệ, đập chết ngươi;
Gay go, số mệnh trị có chút thấp, gần nhất muốn xui xẻo a.