Linh Trùng Chân Lục

Main playlist with id Linh Trùng Chân Lục does not exist!Main playlist with id Linh Trùng Chân Lục does not exist! – Thiên hàng kim phù, để Hàn Húc xuyên qua đến một cái không biết dị giới.
Thiên Tứ linh tháp, để Hàn Húc đi tới con đường cường giả,
Mệnh trời bầu bạn, hay là số mệnh an bài,

Tiên Thiên linh trùng, hay là nhất định cùng linh trùng làm bạn,
Tùy vào số mệnh…