Kiếm Tiên Đạo

Main playlist with id Kiếm Tiên Đạo does not exist!Main playlist with id Kiếm Tiên Đạo does not exist! – Vương hầu tướng lĩnh há do giống, hàn môn cũng tự thanh tiên tu.
Ngàn khó vạn hiểm đều không sợ, vạn trượng hồng trần luyện đạo tâm.

Thế nhân đều nói trường sinh hảo, trải qua bách kiếp bắt đầu thành tiên.
Đây là một cái xuất thân hàn môn thiếu niên lập chí tu tiên cố sự.