Hồng Hoang: Mạnh Nhất Nhân Vật Phản Diện Phật Tổ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Xuyên qua Hồng Hoang, trở thành Chuẩn Đề Tiếp Dẫn đại ca!
Vì thế, phương Tây vô sỉ hai người tổ, biến thành phương Tây vô sỉ ba người tổ.
Phương Tây đại lục không linh bảo? Đi Đông Phương đại lục đoạt!
Phương Tây đại lục không ai mới? Đi Đông Phương đại lục đoạt!

Phương Tây đại lục không thần nữ? Còn đi Đông Phương đại lục đoạt!
Thả xem vai chính như thế nào tai họa Hồng Hoang, đem linh bảo, nhân tài, thần nữ tất cả đều cướp được trong tay, trở thành Hồng Hoang vạn Phật chi tổ!
(Bổn tiểu thuyết cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước.)