Hồng Hoang Chi Tầm Đạo Giả

Main playlist with id Hồng Hoang Chi Tầm Đạo Giả does not exist!Main playlist with id Hồng Hoang Chi Tầm Đạo Giả does not exist! – Kiếp này, ta chắc chắn đạp phá đạo đỉnh phong, tầm đạo Bỉ Ngạn! Đại Đạo rốt cuộc là cái gì? Đại Đạo thật là chí cao vô thượng duy nhất tồn tại? Hắn vì cái gì nhất định phải Bàn Cổ Khai Thiên? Thiên Đạo vậy là cái gì? Khai Thiên Tích Địa lại đến cùng là vì cái gì?