Hokage Một Phát Lv 999

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đã mở ra thế giới mới!

Một phát 999 tuyệt không gạt người!
Lạnh phàm xuyên qua đến Kyuubi chi dạ, cầm tảng đá đập một cái Kyuubi sau đó…
Keng!
Chúc mừng ngươi thăng cấp, Level 2!
Chúc mừng ngươi thăng cấp, Level 3!


Chúc mừng ngươi thăng cấp, Lv 999!
“Thật là một phát 999 a.”
(Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.)