Hoành Đẩy Từ Rút Đao Bắt Đầu

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Ba trăm năm trước, linh khí sống lại .

Lâm Thự Quang trọng sinh giác tỉnh, theo rút đao bắt đầu, chinh chiến tứ phương .

[Đánh chết thành công, cướp đoạt 100.000 tạp huyết khí giá trị]

[Thu được sát pháp, nhất kiện đề thăng]

Đoạt vô tận khí huyết, đúc vô địch lực lượng, một đường quét ngang, cực đạo vô song, thăng cấp thuộc tính phạt thần chứng đạo .

✍ Cảnh giới : Thối Thể ( Thối Cốt – Luyện Tạng) – Thông Huyền – Nguyên Đan – Hóa Thần – Chân Mệnh – Niết Bàn – Đại Hiền…