Gien Tối Cường

Main playlist with id Gien Tối Cường does not exist!Main playlist with id Gien Tối Cường does not exist! – Ngươi nghe qua gen thuật chế tác sao?
Từ khi Trần Phong tại trong ngàn tỉ gen chế tạo ra đầu kia hiếm thấy nhất gen biến dị thời khắc.

Hắn biết! Thuộc về hắn thời đại, đến.
Tác giả định nghĩa nội dung: Cảm xúc sục sôi, vô hạn huyễn tưởng, đón gió huy đánh ngàn cơn sóng, thiếu niên bất bại nhiệt huyết!