Gia Chủ Đánh Dấu Hệ Thống

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:43:26
2:
Tap 002 - 05:24:11
3:
Tap 003 - 05:04:12
4:
Tap 004 - 05:05:42
5:
Tap 005 - 05:04:15
6:
Tap 006 - 04:43:33
7:
Tap 007 - 04:24:21
8:
Tap 008 - 04:19:40
9:
Tap 009 - 04:32:05
10:
Tap 010 - 04:29:07
11:
Tap 011 - 04:20:00
12:
Tap 012 - 04:18:43
13:
Tap 013 - 04:41:35
14:
Tap 014 - 04:45:38
15:
Tap 015 - 04:25:02
16:
Tap 016 - 04:17:31
17:
Tap 017 - 04:25:50
18:
Tap 018 - 04:33:04
19:
Tap 019 - 04:07:23
20:
Tap 020 - 04:19:48
21:
Tap 021 - 04:10:46
22:
Tap 022 - 04:00:35


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua mà đến Lâm Mặc đạt được đánh dấu Hệ Thống, có thể rút đi hoạt hình, game, điện ảnh, trong ti vi item.
Leng keng, chúc mừng kí chủ thu được skill Hải Quân Lục Thức.
Leng keng, chúc mừng kí chủ thu được skill Bạch Nhãn.

Leng keng, đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ liên tục đánh dấu ba mươi ngày, thu được thưởng cao bạo lựu đạn một hòm.
Leng keng, chúc mừng kí chủ thu được item Hưởng Lôi Quả Thực một viên.