Duy Ta Hoang Thiên Đế

Main playlist with id Duy Ta Hoang Thiên Đế does not exist!Main playlist with id Duy Ta Hoang Thiên Đế does not exist! – Đế Lạc thời đại, hắn tru sát trời xanh bát tử.
Tiên Cổ kỷ nguyên, hắn bái sư vô thượng cự đầu.

Loạn Cổ kỷ nguyên, hắn mở ra chí cao Thần Đình.
Hắn là Thạch Hạo, hắn là Đế, hắn là Chí Tôn, hắn là chung cực thần thoại!