Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới…
Không có một thân tu vi, như thế nào dạy dỗ đám này ác đồ?
Đại đồ đệ Vu Chính Hải: “Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta.”
Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: “Sư phụ không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a!”


Cửu đồ đệ Diên Nhi: “Ta nhất định sẽ ghi nhớ sư phụ, làm người tốt.”
– Cảnh giới tu luyện:
Thối Thể, Thông Huyền, Ngưng Thức, Phạn Hải, Thần Đình, Nguyên Thần Kiếp: Đạo Nguyên, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo