Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:26:33
2:
Tap 002 - 02:22:29
3:
Tap 003 - 02:09:12
4:
Tap 004 - 01:29:52
5:
Tap 005 - 01:18:25
6:
Tap 006 - 01:17:05
7:
Tap 007 - 01:15:30
8:
Tap 008 - 01:06:45
9:
Tap 009 - 01:04:49
10:
Tap 010 - 02:13:13
11:
Tap 011 - 04:52:37
12:
Tap 012 - 02:50:49
13:
Tap 013 - 02:26:02
14:
Tap 014 - 03:01:13
15:
Tap 015 - 02:55:40
16:
Tap 016 - 03:33:45
17:
Tap 017 - 05:17:03
18:
Tap 018 - 02:46:57
19:
Tap 019 - 01:42:36
20:
Tap 020 - 02:31:03
21:
Tap 021 - 03:34:58
22:
Tap 022 - 02:24:53
23:
Tap 023 - 02:30:50
24:
Tap 024 - 02:41:02
25:
Tap 025 - 02:09:30
26:
Tap 026 - 02:20:08
27:
Tap 027 - 03:57:46
28:
Tap 028 - 05:38:08
29:
Tap 029 - 05:08:40
30:
Tap 030 - 05:14:53
31:
Tap 031 - 04:38:14
32:
Tap 032 - 03:57:07
33:
Tap 033 - 03:42:37
34:
Tap 034 - 02:53:45
35:
Tap 035 - 04:24:40
36:
Tap 036 - 03:17:03
37:
Tap 037 - 03:18:11
38:
Tap 038 - 03:43:04
39:
Tap 039 - 03:18:16
40:
Tap 040 - 02:51:08
41:
Tap 041 - 01:55:39
42:
Tap 042 - 01:57:04
43:
Tap 043 - 01:51:25
44:
Tap 044 - 02:02:47
45:
Tap 045 - 01:53:55
46:
Tap 046 - 01:55:47
47:
Tap 047 - 01:53:08
48:
Tap 048 - 01:54:53
49:
Tap 049 - 02:01:36
50:
Tap 050 - 01:51:50
51:
Tap 051 - 01:46:21
52:
Tap 052 - 01:56:19
53:
Tap 053 - 02:00:14
54:
Tap 054 - 02:09:32
55:
Tap 055 - 01:45:46
56:
Tap 056 - 01:48:06
57:
Tap 057 - 01:52:32
58:
Tap 058 - 01:47:54
59:
Tap 059 - 01:47:18
60:
Tap 060 - 01:47:02
61:
Tap 061 - 01:11:16


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ngươi thường nói, báo thù mới là ta sứ mệnh, nhưng ngươi nhưng không biết, thủ hộ ngươi, mới là số mệnh cả đời của ta.

Chế độ cấp bậc: Đấu Đế, Đấu Tiên, Đấu Thần, Đế Chi Bất Hủ

TH AUDIO · Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới