Cửu Chuyển Cuồng Thần

Main playlist with id Cửu Chuyển Cuồng Thần does not exist!Main playlist with id Cửu Chuyển Cuồng Thần does not exist! – Tám thế tu hành đều không quả, ngưu người Tinh Thần Tử nhập vào thân trở thành hoàn khố thiếu gia Tiêu Thần, dùng tám thế tu hành kinh nghiệm nhập võ, tru cường địch thí đối thủ.

Ta cuồng nên ta tại, soán thiên cải mệnh, đều có ta định!