Chư Thiên Ta Thật Không Phải Đứng Đắn Thiếu Hiệp

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:20:04
2:
Tap 002 - 05:42:32
3:
Tap 003 - 05:09:00
4:
Tap 004 - 05:22:02
5:
Tap 005 - 04:58:40
6:
Tap 006 - 04:45:43
7:
Tap 007 - 04:28:36
8:
Tap 008 - 04:53:49
9:
Tap 009 - 05:06:01
10:
Tap 010 - 05:40:13
11:
Tap 011 - 05:11:42
12:
Tap 012 - 05:15:39
13:
Tap 013 - 05:19:44
14:
Tap 014 - 05:11:29
15:
Tap 015 - 05:29:43
16:
Tap 016 - 04:58:38
17:
Tap 017 - 05:12:53
18:
Tap 018 - 05:13:47
19:
Tap 019 - 05:09:20
20:
Tap 020 - 05:35:07


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Ngộ tính không đủ, rút thưởng đến góp.

Người khác liều mạng tu luyện, ta không cần!

Trịnh Kiện: Đứng đắn thiếu hiệp không có khả năng, chính là kéo lông dê thứ này, mới có thể duy trì đến sinh hoạt bộ dạng này, lại nói, vào chư thiên liền cùng về nhà đồng dạng, bên trong đều là ta lông dê, từng cái nói chuyện lại êm tai, ta siêu thích chư thiên.