Chư Thiên Hồng Hoang Lục

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Gia Thiên Hồng Hoang Lục – Chư Thiên Hồng Hoang Lục.
Một cái tại hiện đại tầm tiên vấn đạo người bình thường, tại nhờ số trời run rủi được Hỗn Độn Châu dẫn tới thế giới Hồng Hoang.
Hắn đến, để Hồng Hoang nhiều hơn một chút đồ vật!

Xuất hiện phường sĩ, buổi đấu giá, thẻ ngọc, Linh thạch!
Toàn bộ Hồng Hoang xảy ra một loại không biết độ lệch!