Chư Thiên Hồng Hoang Lục

Main playlist with id Chư Thiên Hồng Hoang Lục does not exist!Main playlist with id Chư Thiên Hồng Hoang Lục does not exist! – Gia Thiên Hồng Hoang Lục – Chư Thiên Hồng Hoang Lục.
Một cái tại hiện đại tầm tiên vấn đạo người bình thường, tại nhờ số trời run rủi được Hỗn Độn Châu dẫn tới thế giới Hồng Hoang.
Hắn đến, để Hồng Hoang nhiều hơn một chút đồ vật!

Xuất hiện phường sĩ, buổi đấu giá, thẻ ngọc, Linh thạch!
Toàn bộ Hồng Hoang xảy ra một loại không biết độ lệch!