Cầu Vương Vạn Tuế

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:01:21
2:
Tap 002 - 03:30:55
3:
Tap 003 - 02:53:12
4:
Tap 004 - 03:06:26
5:
Tap 005 - 03:06:01
6:
Tap 006 - 03:02:10
7:
Tap 007 - 03:12:58
8:
Tap 008 - 02:53:35
9:
Tap 009 - 02:57:08
10:
Tap 010 - 03:15:19
11:
Tap 011 - 03:05:12
12:
Tap 012 - 03:04:24
13:
Tap 013 - 03:17:08
14:
Tap 014 - 03:02:59
15:
Tap 015 - 03:56:43
16:
Tap 016 - 03:06:06
17:
Tap 017 - 03:14:45
18:
Tap 018 - 02:58:20
19:
Tap 019 - 03:06:04
20:
Tap 020 - 03:16:14
21:
Tap 021 - 03:17:34
22:
Tap 022 - 03:03:20
23:
Tap 023 - 03:08:26
24:
Tap 024 - 03:31:23
25:
Tap 025 - 03:42:06
26:
Tap 026 - 03:32:45
27:
Tap 027 - 03:31:13
28:
Tap 028 - 04:00:52
29:
Tap 029 - 06:23:02
30:
Tap 030 - 04:03:51
31:
Tap 031 - 03:26:17
32:
Tap 032 - 03:21:42
33:
Tap 033 - 03:16:43
34:
Tap 034 - 03:29:32
35:
Tap 035 - 03:24:03
36:
Tap 036 - 03:12:19
37:
Tap 037 - 02:55:40
38:
Tap 038 - 03:18:32
39:
Tap 039 - 03:05:42
40:
Tap 040 - 03:53:22
41:
Tap 041 - 04:24:27
42:
Tap 042 - 04:52:55
43:
Tap 043 - 03:59:55
44:
Tap 044 - 03:27:57
45:
Tap 045 - 03:42:23
46:
Tap 046 - 03:00:24
47:
Tap 047 - 03:16:31
48:
Tap 048 - 03:19:25
49:
Tap 049 - 03:30:46
50:
Tap 050 - 03:00:40
51:
Tap 051 - 03:51:13
52:
Tap 052 - 03:39:47
53:
Tap 053 - 03:25:47
54:
Tap 054 - 03:10:24


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Hắn là thế giới bóng đá lớn nhất tranh luận tính cầu thủ! Sử thượng lợi hại nhất xạ thủ! Hắn kiệt ngao bất tuần, hắn Trương Dương khí phách, hắn vĩnh viễn không khuất phục! Là chân chính đấu sĩ!! Hắn là đội bóng linh hồn!
Hắn có thể đi vào cầu! Tiến rất nhiều cầu!

Hắn là Cầu Vương!
“Đối với Trương Dương, hoặc là ưa thích hắn, hoặc là thống hận hắn, không có cái khác khả năng!”