Cầu Đạo Tại Vạn Giới

Main playlist with id Cầu Đạo Tại Vạn Giới does not exist!Main playlist with id Cầu Đạo Tại Vạn Giới does not exist! – Tốn thời gian tu hành vô số tuế nguyệt, thánh nhân phúc chưởng dưới thân tử đạo tiêu. Cơ duyên xảo hợp dưới, trở về tám ngàn năm trước, nguyện ta chu huyền cuộc đời này chứng đạo hỗn nguyên…….

Túm lại là đồng nhân và đồng nhân. Ta cũng bắt đầu ngán nhưng cố làm nốt.