Biến Thân Xuyên Qua Cửu Vĩ Hồ Tiên

Main playlist with id Biến Thân Xuyên Qua Cửu Vĩ Hồ Tiên does not exist!Main playlist with id Biến Thân Xuyên Qua Cửu Vĩ Hồ Tiên does not exist! – Biến Thân Chi Xuyên Việt Dị Thế Giới Đích Cửu Vĩ Hồ Tiên – Biến Thân Xuyên Qua Cửu Vĩ Hồ Tiên.
Trạch nam một cái, trở thành cửu vĩ hồ… Tiên?
Đây là một cái thích xem hoạt hình, tiểu thuyết, manga trạch nam, xuyên qua thành cửu vĩ hồ trạch nữ, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, từng bước một trở thành một mình đảm đương một phía cường giả cố sự…

NVC lúc đầu xài độn thuật, về sau tu chân nhé các đạo hữu không thích đừng chửi /tra
Pokemon (11 -> 97), Chủ thế giới (98 -> 209), Overlord (210 -> 279), Chủ thế giới (280 ->?)