Bế Quan Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Main playlist with id Bế Quan Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi does not exist!Main playlist with id Bế Quan Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi does not exist! – Đại Hoang thế giới Tiên Ma khắp nơi trên đất.
Trở thành Côn Lôn phổ thông đệ tử Giang Lan, chỉ có thể lưu tại Đệ Cửu Phong trông coi U Minh cửa vào.
Hệ thống kích hoạt, bắt đầu bế quan tu luyện.
Một ngày nhập môn.

Ba năm Kim Đan.
Trăm năm thành Tiên.
Ngàn năm. . .
Cùng năm, Dao Trì bạn gái tìm được hắn, Côn Lôn sắp thất thủ để hắn trước trốn.