Áo Thuật Niên Đại

Main playlist with id Áo Thuật Niên Đại does not exist!Main playlist with id Áo Thuật Niên Đại does not exist! – Ta là pháp sư Silver, ta vi Arcane đại ngôn.
Đây là một anh hùng xuất hiện lớp lớp rộng lớn mạnh mẽ thời đại;

Đây là một thay trời đổi đất tang thương biến đổi lớn thời đại;
Mà cuối cùng, sẽ là một cái do ta mở ra Arcane niên đại!